ఎన్ని మహానదుల్లో
మునుగుతున్నా
చంద్రుడిలోని
మచ్చలు పోవు

ఎన్ని మబ్బులు
కమ్ముకుంటున్నా
ఆ నవ్వులోని
స్వచ్ఛతా పోదు!

 

@@@@@